DANAK akkreditering

DANAK akkreditering

EE-Healthcare er DANAK akkrediteret, og dermed kvalificeret til at sikre, at dine vægte er kalibrerede, og registrerede i overensstemmelse med reglerne. Ved at overlade den opgave til EE Healthcare kan ressourcerne anvendes på vigtigere opgaver.

EE Healthcare kalibrerings-akkreditering er omfattet af ILAC MLA (International Laboratory Accreditation Cooperation Multi Lateral Arrangement)
Vores resultater anerkendes internationalt, og vi er et af Sikringsstyrelsen godkendt laboratorium.

DANAK akkreditering:

DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet. Dermed er DANAK ansvarlig for akkreditering på det tekniske område, blandt andet for laboratorier og virksomheder.

DANAK som er en forkortelse for Den Danske Akkrediteringsfond, er etableret som en uafhængig non-profit erhvervsdrivende fond.

DANAK er aktiv medspiller i det internationale samarbejde om akkreditering. Den danske akkreditering indgår som led i et internationalt system. Det sikrer, at akkrediteringer, der er givet i Danmark, anerkendes i hele verden.

DANAKS akkrediteringsmærke er:

  • En garanti til kunden om, at virksomheden har de fornødne kompetencer og procedurer til at udføre opgaven
  • Virksomheden har pligt til at benytte et akkrediteringsmærke fra DANAK på rapporter og certifikater, der vedrører de akkrediterede ydelser

Akkrediteringer er kontrol af virksomhedens:

Ledelsesprocesser

  • herunder rutiner og procedurer i virksomheden, medarbejdernes kompetence samt uvildighed og upartiskhed i virksomheden

Tekniske forhold

  • er udstyr kalibreret og egnet til opgaven? Er måleresultater pålidelige og korrekt registreret? Er der styr på sporbarhed af måleinstrumenter, testede materialer og måleresultater?